Verkoopsvoorwaarden Het Veer

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle verkopen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende voorwaarden werden aanvaard. 

1. Offertes, bestellingen en leveringstermijnen. 

De prijzen gegeven bij onze aanbieding zijn vrijblijvend. Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. Leveringstermijnen gelden enkel als aanwijzing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke vertraging dan ook en een vertraging kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch de verbreking van de betaling door de koper rechtvaardigen. Wij behouden ons het recht voor, ook gedurende de uitvoering van de bestelling, waarborgen tot betaling van de koper te eisen. Bij weigering behouden wij ons het recht voor de bestelling in haar geheel of zelfs gedeeltelijk te vernietigen. 

2. Transport. 

Onze verzendingen geschieden op risico en voor rekening van de koper. 

3. Prijs, facturatie en betaling facturen. 

De facturen zijn betaalbaar te Gent, netto, zonder korting en 30 dagen na factuurdatum. Het uitgeven van wissels of andere handelsbrieven doet hieraan geen afbreuk. Indien de afname niet gebeurt bij levering zijn de facturen betaalbaar op leveringdatum. De interest en het schadebeding zal dienvolgens worden aangerekend, indien niet tijdig betaald wordt na levering, zelfs zonder dat tot afname wordt overgegaan. In geval van betwistingen aangaande facturen dienen deze binnen de 8 dagen onder aangetekend schrijven te worden teruggestuurd met motivatie van de weigering, zoniet zijn deze niet ontvankelijk. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 8% per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 50 euro, zelfs bij toekenning van de termijnen van respijt. Bij reservatie wordt onze klant geacht de facturatiegegevens met BTW-nummer, contactpersoon, eventueel referentienummer en omschrijving door te geven. Bij wijziging van facturen te wijten aan nalatigheid van doorgeven van correcte gegevens wordt een extra administratieve kost van 25 euro in rekening gebracht. 

4. Annulatie. 

Bij annulatie of ontbinding van het beding door de klant, 24 uren na bestelling, behouden wij ons het recht voor tot vordering van 35% van de koopsom als annuleringsvergoeding. Bij annulaties binnen de 8 dagen voor de manifestatie verrekenen wij de huur zaal als annulatiekost. Wij rekenen het volledige pakket aan indien annulatie minder dan 48 uur vooraf. 

5. Eigendomsrecht. 

De geleverde goederen worden enkel eigendom van de koper na volledige betaling ervan. 

6. Aansprakelijkheid. 

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt opgelopen door het gebruik van onze goederen of diensten. 

7. Bevoegdheid en toepasselijk recht. 

In geval van betwisting of verbreking van een overeenkomst met Het Veer nv, zijn enkel de rechtbanken van de zetel van Het Veer nv bevoegd. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing. 

8. Taal. 

Anderstalige algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel gegeven ter informatie; de Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldende.